Min Veninde Flirtster Med Min K rest, Hvordan Flirter Kvinder -


Deeretfi No. De la ue localitate la alta, intre earl existe servicid regulate de poste, orl-cine pete Drepturi reservate Statului corespnnde prin exprest si tremite objecte ale Bele propril la IA alte persOne; dere nu va pu- Art. Pe depeselt refusate se vont, insemna moti- Art. Administratiunea postelord 'Ate re- vele refuseril si se vor restitui presintatorelul. Objectele acelea a cerord proportiuni ard educe dificultetl la inchrcarea i transportuld Serviciati telegrafieti lord, see acelea pentru cari s'ara cere ui ingri- Pre deosebite; TITLULt I c.

Este oprite a se servi de poste pen- tru transportarea objectelore call arO fi expuse Art. Biurourile telegrafice se invade ip la fermentatiune forbore sea putrediciune, a trel categoril : se inflama sell a face exolosiune, precume de a. Binronr1 en servicie permanentii; exemplu prafule de pure, fulminante, chibri- b. Biurouri en serviciil complectd, adice cari turl etc. Biurourl cu servichl limitate, adice cari Art.

Ori-cine are acelasi drepte a se servi suntil deschise publiculuI de la ora 8 dimineta de telegrafil si poste, se aeorde fuse preferinte "Ade la améde, si de la 2 ore dupe amide pea in ordinea efectueril servieinlui, celord earl la 6 ore sera.

Depesele voril fi redactate in orl-ce rilq Statulul. In coprinsuill unnl orase see comu- tere latine. Telegramele earl remend in depo- situ, originalele depeselor i bandele de semne torisarea guvernului.

Originalele depeeeloril nu potti fi Art. Expeditorulii and telegrame are comunicate de Can expeditorelul sett destina- dreptulti de a o recomanda; candil u depesit torelui, dupd constatarea identitatil eke.

fată caut băiat mare sâni goi și păsărică

Taxe tel egrafice Art. Taxa unei de peee recomandata este induoitd, de cea preveOt e. Francarea telegramelorii ei taxe- Art. Min Veninde Flirtster Med Min K rest adresata in aceeael locali- lord accesorii este obligatorie la presintare. Taxa mid telegrame simple, soco- natorn, la mai multe domiciliuri, nu e supusa, tia de la cuvinte in interiorulil terei, afarit de taxa prevNuta la art.

Data, ora de depositil, i indicatiu- laY. Oa telegrama care va trebui sà ur- afara de aceste indicatiuni bite cuvintele scrise maresed pe adresantil prin statiuni in interio- de presintatoril pe originalulil depesel suntii ruld terei, va fi supusa de atatea oil letaxa numerate ei taxate.

Site ul gratuit de dating spaniol site ul unic de dating al re elei

La taxare se va observa presccrip- dresata. Presintatoral va trebui a seri in a. Ori-ce cuveatil trece peste septe silabe depesa sa tOte indicarile eventuall relative la prisosnlii se considera dreptii null alt envOntii; remitere, la domieiliti, respunsti platitti, la de- b. Cuvintele compuse,despartite prin trasuri pesele recomandate seii a se urmari.

Taxa respunsurilorii platite se per- s'ad intrebuintatil spre a se exprima; cepe : c. Orl-ce Merit alfabetica, sell cifr'a isolata, Dupe numnrulil cuvintelorti designate de u- sed urmata de und apostrof, se va socoti drept peditorti i confornati art.

Lite semnele se aparatulti trebue sit le Déca respunsnl se infaeiseaza de destinatorti exprime, se socotescil ca atatea cnvinte elite se cu mai multe cuvinte de add acele platite, intrebuinteza spre a le Min Veninde Flirtster Med Min K rest pentru prisost se pereepe de la cell care pre- e. Nnmele propril compose de orase, de per- sinta respunsulti taxa suplimentara pentru fie- mine, de piete, strade ei cal; se socotescii drept care aerie de 10 cuvinte.

caut barbati casatorie Dating Femei Bamako

Cinci eifre se socotescti dreptil unit cuvent; liIe dupd data depesel primitive, biuroulfi de- fie-care virgule. Semnele do punctuatie : punctii, punetti casata pentru respunsul plAtitn remane casti- gl virgnla, apostrofulii, sernnuld de eselamatie, gata fiscului. Presintatorulti unei telegrame are puncte, u'a' bini, trasurd de nnire, sublinia e dreptuln de a opri transmiterea fie la punctulil parantesuld suntil exclnse din numeratia.

Predarea depeeelorit www. Pentru depeeele internationall se nendn-se find compt de valorea timbrelord po- Aa percepe taxele in conformitate en conven- stale lipite Flirtez cu un alt barbat ele.

Flirter Han Med Mig —

Afara de acesta pentru aducerea objectelora Art. Francarea taxel principale a Caut divorțate femei din București sosite cu posta de scriaorl la locninta adresan- eeloril atteth interne chtil i internationali se tulul, esceptandu-se imprimatele de ori-ce na- va efectua prin timbre telegrafice earl se vord tura.

Taxa postal d. Cinci haul penfru fie-care 15 Min Veninde Flirtster Med Min K rest sed copie se voril efectua in numerard. Timbre le fractinne de 15 grame, in caed de francare; Dating Woman Cognac, lipite pe depeeh, se vorti deprecia b.

  • Créer un compte.
  • Uri de matrimoniale din românia

Voce bani pentru fie-care 15 gram sell prin stampila de 4i de ul data cu inregistra- fractiune do 15 grame, in casd de nefrancare. E3te opritii a se adresa veri-unul Art. Scrisorile sOd plicurile recomandate tornld acelei depeee este obligatil a complecta se taxéza dupd, tarifa slrisorilord francate or- taxa ei a plati ma supra-taxh fixa de 50 bani. Se antorish guvernuld a fabrica se va preleve in plusi nà taxa de 10 bani.

Taxa pentru ma feie de reclamatiu- ei 5 lei. Este en desivercire opritil de a se introduce bani stiü valori In scrisori, fie sim- ServiciulA postal:6 plh. In cash de biinuelh, efu1d oficiuldi de desti- natie este in dreptil a cere destinatorulni des- TITLIILII I ehiderea plicului in presenta sa; in cast de re- fueti, gefult oficiului este antorisatii a procede Serviciulit corespondentelori taxele postale la Min Veninde Flirtster Med Min K rest plicului in faca autoriatil jude- catorescl competinte, care este primaruld ; a- Art.

Serviciuld corespondentelord con- colo undo nu exista procurore i Tribunald, se -tine : va dresa und procesii-verbalil despre cele ce se a. Serisorile ordinare francate i nefrancate; va constata, i dund constatare se va percepe b.

Scrisorile recomandate francate; taxa indaoith, era delicuentuld, se va urmhri c. Scrisorile ordinare i recomand ate oficiale, conformii codalni penaiti, ca culpabile de thee- d piarele i imprimatele de totii feluld; liiciune.

Femeie in cautarea unui om IDF Vreau sa intalnesc un om frumos

Imprimatele, litografielegravn- Art. Duoa-pc1 bara pentrn u scrisere nefran- a. Taxa de francare in interioruld RomitnieI cata in greutate vend la 15 grame. Aceste mandate, pdnd la ng valóre asnpra naturei lord, i nu vorti contine niel ug maximum de lel, vorti fi plitite la casieria alta scriere en mina de cad adresa destina- orl-cgrui judetd; mandatele de ug valóre mal torulul, nnmerile, pretnld i ug mama de fa- mare de lei nu suntd plgtibile de eatd la brieg th comerciantd; casieria judetnlui anume indicate de expedi- e.

Imprimatele, etc. Mandatele postale suntfi personale cieutd francate se vorti taxa dupg tarifa seri- 0 nu se potti transmite sub nieI unii modd a- sorilord. Franearea tutnloriltaxelor coprinse Art. Pentru achitarea mandatelord ia in serviciuld corespondentelord se va face prin valóre mal mare de lel, se acordd un ter- timbre postall, earl se vord lipi pe partea care mend de 8 dile. Mandatele postale nu suntd vimie particularilord, de cad numal de cgtre bile de Mg in cured de na, lung de la data lor, biurourils telegrafo-postale, i numal dreptil valórea lord nominalg.

Administratiunea postelord va pre- se va adaogi i greutatea timbrelorii postale. Nn se va putea emite unit man- franearca este valabilg pentra interiorulii unel datil postalii pentru ug Emma mai mica; de commie. Administratiunea postelorii priime- 50 haul.

Messianic Dating Site caut baiat pentru o noapte in cajvana

Servicinlii mesa geriilord contine ; en conventiunile ineheeate en Statele strgine. In biurourile postale principale se Art. Basele pentru taxarea objectelorit va pup la dispositinnea persOnelord earl vorti de mesageril in interioruld Rominiel suntii : face cerere cgsute speciale in care se voril de- a. Distanta; pune eorespondentele adresate. Greutatea add valOrea; Taxa ce trebue sg, se plgtdseg, pentrn ul eg- c.

Dreptuld de inregistrare. Distanta este calculate', in linie drapta, farg, Dreptuld de a avea ng egsutg nu scutesce a tine tieing de calea ce se par curd; ea se fixézg po nimenl de la plata imediatil a taxelord cu pe zone : earl snutd inegreate corespondentele; scutesce Cea d'intaiii zong se intinde pang la 60 kilom.

Iliad de dreptuld cuvenitd factorilorii. D naiateza la finele fie-carol luni directiunil ge- A itieptea. Taxa ce urmdzit a se percepe pen- Scrisorile egdute in rebutd se pgstrag in tru objeetele de mesageril se calculazg : timph de unn and, dupg care se ardii prin in- a.

Legiuri G-J 1875.pdf

Pentru objeetele de grentate cite 10 bani. Pentru bani i valor. Corespondenta Domnitorulul 0 a cance- fie-care lel po fie-care zond lariel séle cu ori-cari autoritiiti see parti- Afard de acésta se va percepe unii drepte culari ; BA de inregistrare de 30 bani pentru fie-care b.

Corespondenta ministrilor en od-care an- objectd de mesagerii. Objectele de valOre in generale se suit Statului; voril taxa dupd valOrea deelaratd, expeditoruld c. Corespondenta oficialii a tntulore antori- unui objectil, avendii faeultatea de a declara tetilore intre densele; valórea dupe, vole; deed insetaxa pentru gren- d.

Corespondents, senatorilord i depntati- tate are fi mai mare, se va aplica taxa dupe. Corespondenta de servicid a agentilord care objectil este calculatiseparate dupd greu- administratiunii telegrafo-postale.

Sang til min bedste veninde!

Snntd scutite de plata taxelore mai nil, singurd tail de inregistrare. Corespondenta oficiald a agentilore pi mai mune objecte inchise cu diferite adrese. Objectele de mesagerii servesed -Orel en autoritdtile i Min Veninde Flirtster Med Min K rest den01; dreptil despegubire pentrntaxele en earl sunte b.

Corespondenta oficiald a Primexiilore qi incercate, deed destinatorule are refnsa priimi- Consilielord judetiane en Ministerulii, Prefec- rea i dem expeditoruld este neennosente see turele i Subprefeeturele, precum 0 tote stabi- nesolvabild, in asemenea case dupe mal multe limentele de bine-facere dependinte de Ministe- publicatinni in Monitorulia oficiabl, dem nu rnlii de interne pentru afaceri de serviciii.

Veniturile telegrafo-postale se vor Taxele cglelorilorti §i a bagagiului lor. Serviciule transportulni cdletori- judetulni. Pentru transportnlii persenelord grafo-p ostale.

Fie-care chletore are dreptuld a i Aceste mandate se yore emite din line fonde se transporta Min Veninde Flirtster Med Min K rest 20 chilograme de bagagiii.

Unti regulamenta speciald va de- legrafice 0 postale. Statuld este responsabild pentra. Pentru asigurarea serviciutul telegrafo- objectele incredintate serviciulut telegrafo-pos- postald tali" in casuri de perderi, spoliatinni ski stricd- ciuni provenite din servicid. Nici und secuestru nu se pOte pune Reclamatiunile trebnescd Mute in termenii fpe objectele i accesoriile serviciulul telegrafo- de doug luni de la data preddrii objectelord la postale, precum: cai, trdsuri, hamurl,furagiii, binrould telegrafo-postalk Ord dupd expirarea materiald pentru uniT, venitil etc.

Despiigubirile cuvenite se vord rat- prin regulamentele de servicid.

Curierii, qtafetele, trgsarile de la data reclamatinnel din casa postald, pre- posts §i calf in mergere §i interceré §i totil sentindil adeverinta doveditere de predarea personalulii serviciului telegrafo-postalii vord objectelord. Despfigabirile la earl se supune sole §i poduri. Statulii prin administratinnea telegrafelori §i Art. Arestarea personalului telegrafo- postelord suntil : postald in exercitiuldfunctii séle este intertlisd a. Pentru n telegrami care se va fi per- fr incunosciintarea lefalui respectivil pentru dutii, séti décd se va constata c s'a gre§itil in a lua mgsuri de inlocuire.

Peutru nu scrisOre recomandatd, sOd nit tinne, nudedupd, insciintarea lefulul localii stafetd predatk pe Rugii taxa pldtitk §i cinci pent'," a lua dispositiuni de inlocuire, se va tleci let nuoi; llsa celd urmdritii la dispositia autoritdtiloni c. Pentru und gropil i pachetd in valóre competinte. Ori-ce arestare a vre-nnui impie- declaratd, cu tote acestea indemnitatea Fite gatti telegrafo-postalii, cindil nu este in servi- fi mai mid dOcd s'ard constata cd valórea a cni, trebue comunicati §efului ski admisistra- fostii mai mica de cittil cea declaratd; tinnil centrale in termenu de 24 ore.

Pentrn bagage §i pachete fru valórea Art. In afaceri de servicid numal auto- declaratd, 2 lei nuoi de fie-care chilogramii; ritatea telegrafo-postalit este in drept a cerceta e.

Pentrn objecte ce s'ard strica prin trans- contraventiuni le personalulul, afard num al cand pear", administratia postall pOte despugnbi Ministeruld de care depinde autoritatea tele- dupd estimatia striciiciunii, liberitudd objectnl grafo-postal séd directia generale', va cere in priimirea adresantulul ski expeditorului, inter venitea agentiloril justitiei séd altel an- ski pOte considera objectuld ea perdntii qi a torititi. Liniile telegrafice vord fi prive- fied mai suer".

Objectele pentru earl Statuld va fi sole, de toti agentil càilori ferate, de agentii plititil despdgubiri §i cart se voni gdsi in puteril piiblioe pe cari privesce politia drumu- nrmi, precum §i despiigubirile la cari voni fi hien:" §i politia comunalk fiindu détori in n- supu§i impiegatii responsabili séii deturniitoril and de intreruperi seu stricacinni a insciinta acestord objecte, vord rememea In profituld ea- biurould telegraficii celd mai apropiati i, in sel postale.

Statuld este scutitd de despdgn- pahIt pentru a'l da pe mana autoritAtilord birile de mai snail in casurile urmittOre: competinte. Cana intinperea sed nepredarea la a- Art. Deta perderea séd stricriciunea objecte- pentru executarea serviciulul. Comunele suntil responsabile pen- lord postale de care presentatori.

Hvordan Flirter Kvinder -

Ori-ce objectii va avea greutatea telegrafice in coprinsuld lord. Marl de despegubirile prevedute Bari; mai Buse, Statult nnia nicl ug alti respundere d. Orl-ce intardiere nejustificatg, orT-ce re- respondente telegrafo-postale.

Termenele, conditinnile gi monde Borl see imprimatii, dd, dreptule pgrtii lesatedo despegnbirl ce se yore prevedea prin con- la IA actinne civilg, en daune i interese contra ventiunl speciale cu administratiile strgine, fanctionarulni In contraventiune. In casurl de resbele see pericole in Penalitdtile aplicabili particuktrilorg pentru genera, Statule rote suspenda orl-ce respnn- contraveniri la acéstd lege dere in privinta servicinlul, fecende publica- thin!

OrY-eine va sustrage taxele postal!